99,7% kupujących poleca tego sprzedawcę

Polecam25867Nie polecam84

Zgodność z opisem
5
Koszt wysyłki
Obsługa kupującego
5

Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (FedEX) już od 80,00 zł.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.bioswena.pl

 


§1
Określenie Sprzedawcy


1. Właścicielem Sklepu jest:
Aneta Sitarz
zarejestrowana na os. Młodości 2/10, 31-908 Kraków
NIP:6782912220
REGON: 364438935
Telefon: + 48 574 310 340
E-mail: biuro@bioswena.pl

 


§2
Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na
podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].


2. Klientem [dalej Klient] może być:


• pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,


• pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce
lub na terenie Unii Europejskiej,


• osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii
Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania
zobowiązań w imieniu podmiotu,


• osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.


3. Konsumentem [dalej Konsument] na podstawie art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964
nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) jest osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową


4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.


5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).


6. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek
stanowią towary z wyraźnie oznaczonymi wadami oraz śladami użytkowania.
Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w
szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z
późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz.
93 z późniejszymi zmianami).


7. Suplementy diety dostępne w Sklepie są środkami spożywczymi w rozumieniu ustawy o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225 z późniejszymi
zmianami). Towarów tych nie należy traktować jako produktów leczniczych.

 


§3
Zamówienia


1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na
stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).


2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację
Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na
podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot
zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez
Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia
błędów. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży
zamówionych produktów.


3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym
towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny,
charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i
sposobu dostawy.


4. Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany
przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji
oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest
oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej
otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy
sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty
elektronicznej.


5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego.

 


§4
Płatności


1. Klient ma do wyboru formy płatności:

• płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie naszego sklepu
• płatność przy odbiorze (pobranie)

• szybka płatność on-line

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

- Visa

- Visa Electron

- Mastercard

- Mastercard Electronic

- Maestro

 

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A


3. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.


4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.


5. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z zawartej umowy
niezależnie od wybranego sposobu płatności i/lub dostawy.


6. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, a
w przypadku płatności przy odbiorze w momencie dostawy/odbioru towaru, Sklep wezwie
Klienta do odbioru i zapłaty za towar wyznaczając termin na realizację zobowiązania. W
przypadku nieuregulowania należności wynikającej z zawartej umowy w wyznaczonym
terminie Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.

 

7. Płatność z użyciem kodu rabatowego

Aby zniżka indywidualna w postaci kodu rabatowego została naliczona, należy ją wprowadzić zaznaczając pole "Mam kupon rabatowy", który to mieści się na stronie koszyka zakupowego podczas finalizacji zamówienia. 

Strona ta zatytułowana jest "Zawartość Twojego koszyka"

Bez wprowadzenia posiadanego kodu rabatowego, zniżka nie zostanie naliczona.

 

8. Kod rabatowy obniżający wartość zakupów o 10% przysługujący na pierwsze zamówienie składanie na witrynie www.bioswena.pl również musi zostać wprowadzony w sposób opisany w podpunkcie 7.

Nie jest on naliczany z automatu, w przypadku nie skorzystania go podczas pierwszego zamówienia, kod rabatowy przepada na dane konto użytkownika

 


§5
Wysyłka towaru

Wysyłka towaru następuje zazwyczaj w przeciągu 24h roboczych, chyba że w opisie towaru widnieje inna informacja na temat realizacji zamówienia.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności


Zamówiony towar Sklep udostępnia również do odbioru osobistego w swojej siedzibie.

 

Realizujemy jedynie krajowe zamówienia, nie wysyłamy przesyłek poza granice Polski

 


§6
Reklamacje z tytułu rękojmi (konsumenci)


1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument powinien odesłać do Sklepu
reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.


2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu
towaru wraz z opisem niezgodności.


3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.


4. Sklep odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez
Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24
miesięcy.


5. Konsument w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa
rękojmi):


• wymiany towaru na nowy;
• naprawy towaru;
• obniżenia ceny;
• odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.


Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania.


Sklep rozpatrzy żądania Konsumenta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
• łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
• charakter wady – istotna czy nieistotna;
• to, czy towar był wcześniej reklamowany.


6. Sklep może odmówić żądania Konsumenta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru
pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w
porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep
zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.


7. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów
dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np.;


• za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,


• za pośrednictwem regionalnego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
lista dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595


• ze względu na siedzibę Sklepu sprawę może kierować bezpośrednio do
małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowe w Krakowie, przy
ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków http://www.krakow.wiih.gov.pl


Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z
dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).


8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy
przesyłać na adresy podane w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

9. W przypadku zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje go przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami


§7
Reklamacje z tytułu rękojmi


1. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących
Konsumentami.


2. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest
wyłączona.


3. Na podstawie art. 545 par 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce
przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w
czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie
przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich
czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.


4. Reklamacje należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące
dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data
wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania
rzeczy, dane kontaktowe (email), oraz ewentualne zdjęcia i inne informację mogące
mieć wpływ na proces reklamacji.


5. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.


6.Wszelkie spory powstałe na gruncie zawartej umowy sprzedaży/dostawy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

7. W przypadku zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje go przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami


§8
Prawo odstąpienia od umowy


1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument ma prawo
odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.


2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni

Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.

Forma złożenia oświadczenia może być dowolna,
np.


• oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do
regulaminu),
• drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,
• listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.


3. Konsument zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od umowy na swój koszt.


4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania
rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami


6. W przypadku, gdy Konsument wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób
dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do
Konsumenta.


7. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty
opakowania, zabezpieczenia, nadania).


8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach umów:


• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
• o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
• dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie
prawa odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


9. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku
odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.


10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.


§9
Usługi świadczone drogą elektroniczną


1. Sklep świadczy drogą elektroniczną poniższe usługi:
• cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter;
• publikacja opinii o towarach;
• prowadzenie Konta Klienta.


2.Usługi określone w pkt.1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.


3.Usługa:


• cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter - polega na cyklicznej wysyłce
wiadomości przez Sklep o charakterze handlowym oraz marketingowym na adres email
podany podczas zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez
wpisanie w odpowiednich formularzach adresu e-mail, oraz aktywacji subskrypcji
poprzez kliknięcie w odnośnik jaki Sklep wysyła na podany adres e-mail. Zawarcie
umowy jest także możliwe poprzez wyrażenie zgody podczas rejestracji lub składania
zamówienia;
• publikacja opinii o towarach - polega na publikacji przy określonych towarach
indywidualnych wypowiedzi Klientów;
• prowadzenie Konta Klienta - polega na udostępnieniu indywidualnego panelu z
możliwością podglądu historii zamówień, edycji danych. Do zawarcia umowy
dochodzi poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach
internetowych Sklepu.
4. Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwa jest w każdej chwili bez
ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.
• cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter - poprzez wysłanie wiadomości email
na adres podany w paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane
umożliwiające weryfikację subskrybenta usługi;
• publikacja opinii o towarach - polega na zaprzestaniu publikacji wypowiedzi;
• prowadzenie Konta Klienta - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w
paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację
subskrybenta usługi.


5. Sklep w przypadku wykrycia działania na szkodę Sklepu, łamania przepisów prawa,
łamania postanowień Regulaminu może w każdej chwili ograniczyć, zablokować, lub
usunąć Klientowi dostęp do usług określonych w pkt 1. Sklep informuje Klienta
o zablokowaniu bądź ograniczeniu dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail
wysłanej na adres podany w formularzu.


6.Usługi świadczone są bezterminowo, jednak Sklep może dostęp do nich ograniczać,
blokować lub modyfikować informując o tym Klienta w sposób określony w paragrafie 12
pkt 4.


7. Zarówno Klient, jak i Sklep mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług określonych w
pkt 1 w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem woli.


§10
Ochrona prywatności


1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa
w sposób określony w Polityce Prywatności (załącznik 3).


§11
Środki techniczne


1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania
zamówień na produkty, niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i
przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa JavaScript;
d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).


§12
Wejście w życie i zmiany Regulaminu


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany
w ustawieniach konta.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób
określony w ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował
zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w
ust. 5.
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest
prawo polskie.

 

 

 


Załącznik nr 1
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 


Aneta Sitarz
Os. Młodości 2/10,
31-752 Kraków
biuro@bioswena.pl

 


Ja ___________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy


dostawy następujących


rzeczy:_________________________________________________________________


Data zawarcia umowy/
dostawy:_______________________________________________________________


Imię i Nazwisko
Konsumenta:____________________________________________________________


Adres
Konsumenta:____________________________________________________________

 

 

Podpis
Konsumenta*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________

 

 

 

 

 


Załącznik nr 2
FORMULARZ REKLAMACYJNY

 


Aneta Sitarz
Os. Młodości 2/10,
31-752 Kraków
biuro@bioswena.pl

 


Ja ___________________________ niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących
produktach:
2. _____________________________________________________________________
Data wykrycia wady: _______________________________________________________
Szczegółowy opis wykrytych wad:

________________________________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:
________________________________________________________________________
Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________
Adres Klient:______________________________________________________________
Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od
umowy – (o ile wada jest istotna)*.
*niepotrzebne skreślić
Wartość obniżenia ceny według żądania Klienta:
________________________________________________________________________
Informacje dodatkowe:______________________________________________________

 


Podpis Klienta**:___________________________________________________________
**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 


Data: _____________________________________________________________

 


Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

 

 


Załącznik 3


Polityka prywatności


§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Sklep, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób,
których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi
analitycznych.


2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego
jest Aneta Sitarz
z siedzibą: Os. Młodości 2/10, 31-752 Kraków
NIP:6782912220
REGON: 364438935
E-mail:biuro@bioswena.pl - zwana dalej „Administratorem”


3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.


4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu
Internetowego Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:


• zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie
Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej
polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania
Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z
Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie
danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba,
które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest
zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych
wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu
Internetowego


• obowiązków ustawowych - podanie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np.
przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i
brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.


5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i
zapewnia, że zbierane przez niego dane są:


• przetwarzane zgodnie z prawem;
• zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
• przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
• przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia,
Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie
odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki
techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


§2
PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH


1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy –
i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:


• osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy;
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze;
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 


2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia
co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania
danych osobowych Klientów są wskazane poniżej


§3
CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH


1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych
przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego
Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie
zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu
zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania
zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu
przesyłki na zlecenie Administratora.


2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących
celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania
danych
Podstawa prawna
przetwarzania / okres
przechowywania danych
Zakres przetwarzanych danych
Realizacja Umowy
Sprzedaży lub
umowy o
świadczenie Usługi
Elektronicznej

Artykuł 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia RODO (wykonanie
umowy)


Dane są przechowywane przez
okres niezbędny do wykonania,
rozwiązania lub wygaśnięcia w
inny sposób zawartej umowy.

Artykuł 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia RODO w zw. z art.
74 ust. 2 ustawy o rachunkowości
tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U.
z 2018 r. poz. 395)

 

Zakres: imię i nazwisko; adres poczty
elektronicznej; numer telefonu
kontaktowego; adres dostawy (ulica,
numer domu, numer lokalu, kod
pocztowy, miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia działalności/
siedziby (jeżeli jest inny niż adres
dostawy), adres IP, ID klienta.

 

Prowadzenie ksiąg
rachunkowych
Dane są przechowywane przez
okres wymagany przepisami
prawa nakazującymi
Administratorowi
przechowywanie ksiąg
podatkowych (do czasu upływu
okresu przedawnienia
zobowiązania podatkowego, chyba
że ustawy podatkowe stanowią
inaczej) lub rachunkowych (5 lat,
licząc od początku roku
następującego po roku
obrotowym, którego dane
dotyczą).
Imię i nazwisko; adres zamieszkania/
prowadzenia działalności/siedziby
(jeżeli jest inny niż adres dostawy),
nazwa firmy oraz numer identyfikacji
podatkowej (NIP) Klienta
Ustalenie,
dochodzenie lub
obrona roszczeń
jakie może
podnosić
Administrator lub
jakie mogą być
podnoszone wobec
Administratora
Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez
okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu
realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak
niż przez okres przedawnienia
roszczeń w stosunku do osoby,
której dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy
prawa, w szczególności kodeksu
cywilnego (podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi
trzy lata, a dla umowy sprzedaży
dwa lata).
Imię i nazwisko; numer telefonu
kontaktowego; adres poczty
elektronicznej; adres dostawy (ulica,
numer domu, numer lokalu, kod
pocztowy, miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia działalności/
siedziby (jeżeli jest inny niż adres
dostawy).
Obsługa zgłoszeń Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez
okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu
realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak
niż przez okres przedawnienia
roszczeń w stosunku do osoby,
której dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy
prawa, w szczególności kodeksu
cywilnego (podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi
trzy lata, a dla umowy sprzedaży
dwa lata).
Imię, nazwisko, adres email, nr
telefonu, adres IP
Wysyłka
wiadomości email
w ramach usługi
newsletter oraz wystawiania opinii po sprzedażowej na temat sklepu oraz realizacji zamówienia
Artykuł 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia RODO (zgoda)
Dane przechowywane są do
momentu wycofania zgody przez
osobę, której dane dotyczą.
Adres poczty elektronicznej.

 


§4
ODBIORCY DANYCH


1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji
zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług
podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów
przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi
Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.


2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do
wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców –
Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego
celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą
przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.


3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców:


• przewoźnicy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką
kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.


• podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku
Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych
lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym
na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej
przez Klienta.


• dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne
oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności
gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem
Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego
do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz
dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej
Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w
zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z
niniejszą polityką prywatności.


• dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie
księgowe, prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma
windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie
niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą
polityką prywatności.


§5
PROFILOWANIE


1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów
marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą
zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w
Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może
być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o
niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać
zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków
w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana
osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten
sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.


2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie
zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego
Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym,
czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie
Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych
osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.


3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej
osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.


§6
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której
dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania
oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do
przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw
wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.


2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są
przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie
określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności
ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.


4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania
publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na
podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać
tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować
się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą
elektroniczną na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.


§7
COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I
ANALITYKA


1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików
tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę
Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci
smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep
Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania
można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.


2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania
przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
• identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że
są zalogowani;
• zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
• zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych
logowania do Sklepu Internetowego;
• dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych
preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz
optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
• prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony
Sklepu Internetowego;
• remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy
poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych
stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam
dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają
oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook
Ireland Ltd.;


3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie
akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków
korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć
możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć
wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może
okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na
niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).


4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu
widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z
przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki
internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia
przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.


5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w
dziale pomocy przeglądarki internetowej.


6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics,
Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę
Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają
Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane
są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne,
które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w
administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie
zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu
Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym
gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz
sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i
przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane
demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.


7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google
Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można
zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl